รหัสข้อสอบ : MAPA210788
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : ป.2
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เรขาคณิต
1)
รูปทรงเรขาคณิตมีกี่รูปทรง
ก.
4 รูปทรง
ข.
6 รูปทรง
ค.
หลากหลายรูปทรง
2)
รูปทรงนี้คืออะไร
ก.
วงกลม
ข.
วงรี
ค.
สามเหลี่ยม
3)
รูปทรงนี้คืออะไร
ก.
สี่เหลี่ยมผืนผ้า
ข.
สี่เหลี่ยมทรงจัตุรัส
ค.
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
4)
รูปทรงนี้คืออะไร
ก.
แปดเหลี่ยม
ข.
หกเหลี่ยม
ค.
ห้าเหลี่ยม
5)
รูปทรงนี้คืออะไร
ก.
สามเหลี่ยม
ข.
แปดเหลี่ยม
ค.
ห้าเหลี่ยม