รหัสข้อสอบ : LAPB610756
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาอังกฤษความรู้รอบตัว
1)
คำว่า "Greeting" แปลว่าอะไร?
ก.
การกล่าวทักทาย
ข.
การกล่าวลา
ค.
การกล่าวขอโทษ
ง.
การร้องเพลง
2)
"Good afternoon" แปลว่าอะไรจึงจะถูกต้องที่สุด?
ก.
ตอนกลางคืน
ข.
หลังเที่ยงจนถึง 15.00 น.
ค.
หลังเที่ยงจนถึง 17.00 น.
ง.
เช้าจนถึงเที่ยง
3)
"In" แปลว่าอะไร?
ก.
บน
ข.
ใน
ค.
ใต้
ง.
นอก
4)
"On" แปลว่าอะไร?
ก.
ใน
ข.
ล่าง
ค.
ใต้
ง.
บน
5)
"Under" แปลว่าอะไร?
ก.
ใน
ข.
บน
ค.
นอก
ง.
ใต้
6)
"Left" แปลว่าอะไร?
ก.
ซ้าย
ข.
ขวา
ค.
บน
ง.
ล่าง
7)
"Sex" แปลว่าอะไร? [ปล.ไม่ได้มีความรุนแรงเป็นอย่างใดเลย]
ก.
มีเพศสัมพันธุ์
ข.
เพศ เช่น เพศชาย,เพศหญิง
ค.
การผสมให้เข้ากัน
ง.
มันคงเป็นความรัก
8)
"Right" แปลว่าอะไร?
ก.
ถอยหลัง
ข.
ซ้าย
ค.
ตรงไป
ง.
ขวา
9)
"Medium" แปลว่าอะไร?
ก.
ขนาดจิ๋ว
ข.
ขนาดเล็ก
ค.
ขนาดกลาง
ง.
ขนาดใหญ่
10)
"Temple" แปลว่าอะไร?
ก.
วัด
ข.
โบสถ์
ค.
สนาบิน
ง.
พระพุทธรูป