รหัสข้อสอบ : SOPB610724
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : เงินตราในอาเซียน
1)
เงินเรียล คือเงินตราของประเทศใด
ก.
ฟิลิปปินส์
ข.
กัมพูชา
ค.
มาเลเซีย
2)
เงินจ๊าด คือเงินตราของประเทศใด
ก.
พม่า
ข.
อินโดนีเซีย
ค.
เวียดนาม
3)
เงินตราของลาว คือสกุลเงินใด
ก.
เงินเปรโซ
ข.
เงินดอลลาร์ลาว
ค.
เงินกีบ
4)
เงินตราของเวียดนาม คือสกุลเงินใด
ก.
เงินด่อง
ข.
เงินเยน
ค.
เงินจ๊าด
5)
เงินริงกิต คือเงินตราของมาเลเซีย 1 ริงกิต เท่ากับกี่บาท
ก.
30
ข.
25
ค.
10
6)
เงินเปรโซ คือเงินตราของฟิลิปปินส์ 1 เปรโซ เท่ากับกี่บาท
ก.
2.39
ข.
1.37
ค.
0.64
7)
1ดอลลาร์สหรัฐแลกได้กี่ดอลลาร์สิงคโปร์
ก.
ประมาณ 1.25 ดอลลาร์สิงคโปร์
ข.
ประมาณ 5.82 ดอลลาร์สิงคโปร์
ค.
ประมาณ 3.14 ดอลลาร์สิงคโปร์
8)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับกี่รูเปียห์
ก.
8900-9030 รูเปียห์
ข.
7250-8390 รูเปียห์
ค.
4270-6410 รูเปียห์
9)
1บาทแลกได้กี่ดอลลาร์บรูไน
ก.
ประมาณ 2 ดอลลาร์บรูไน
ข.
ประมาณ 3 ดอลลาร์บรูไน
ค.
ประมาณ 1 ดอลลาร์บรูไน
10)
อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับกี่บาท
ก.
29.50 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ข.
31.75 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ค.
30.25 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐ