รหัสข้อสอบ : ARPB610677
วิชา : ศิลปะ
ระดับชั้น : ป.6
จำนวน : 15 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ดนตรีสากล ป.6
1)
เครื่องดนตรีใดเป็นเครื่องดนตรีสากล?
ก.
ซออู้
ข.
ระนาด
ค.
ทรัมเป็ต
ง.
ฉิ่ง
2)
เสียงชาร์ป#ทำให้เสียงตัวโน้ตเป็นอย่างไร
ก.
ต่ำลงครึ่งเสียง
ข.
เพิ่มครึ่งเสียง
ค.
คงที่
ง.
เสียงสั่นขึ้น
3)
ตัวโน้ตมีกี่เสียง
ก.
6
ข.
7
ค.
8
ง.
9
4)
คลาริเน็ท เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด ?
ก.
เครื่องตี
ข.
เครื่องเป่าทองเหลือง
ค.
เครื่องเป่าลมไม้
ง.
เครื่องสาย
5)
สแนร์ เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
ก.
เครื่องตี
ข.
เครื่องเป่าทองเหลือง
ค.
เครื่องเป่าลมไม้
ง.
เครื่องสาย
6)
บาริโทน เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
ก.
เครื่องตี
ข.
เครื่องเป่าทองเหลือง
ค.
เครื่องเป่าลมไม้
ง.
เครื่องสาย
7)
แซกโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีชนิดใด
ก.
เครื่องตี
ข.
เครื่องเป่าทองเหลือง
ค.
เครื่องเป่าลมไม้
ง.
เครื่องสาย
8)
เชลโลเป็นเครื่องดนตรี ชนิดใด
ก.
เครื่องตี
ข.
เครื่องเป่าทองเหลือง
ค.
เครื่องเป่าลมไม้
ง.
เครื่องสาย
9)
ตัวกลม๐มีกี่จังหวะ
ก.
4
ข.
2
ค.
1
ง.
1/2
10)
ตัวขาวมีกี่จังหวะ
ก.
4
ข.
2
ค.
1
ง.
1/2
11)
ตัวดำมีกี่จังหวะ
ก.
4
ข.
2
ค.
1
ง.
1/2
12)
ตัวเขบ็ต 1 ชั้นมี่กีจังหวะ
ก.
4
ข.
2
ค.
1
ง.
1/2
13)
โน้ต 1 ห้อง บรรจุตัวโน้ตได้กี่จังหวะ
ก.
4
ข.
5
ค.
10
ง.
8
14)
วงโยธวาทิต ใช้ในงานอะไรมากที่สุด
ก.
เดินพาเหรด
ข.
แข่ง Display
ค.
บรรเลง
ง.
เต้นกังนัมสไตล์
15)
วงโยธวาทิต อันดับ1ของโลก คือ
ก.
วงสุรนารี
ข.
วงBluedevil
ค.
วงBand casio
ง.
วงสุรศักดิ์มนตรี