รหัสข้อสอบ : SCMA010620
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 5 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบย่อยอาหาร 3
1)
ข้อใดเป็นอวัยวะในการย่อยอาหารที่พบได้ในปลาส่วนใหญ่
ก.
ตับ
ข.
ตับอ่อน
ค.
ถุงน้ำดี
ง.
ถูกทุกข้อ
2)
ลักษณะทางเดินอาหารที่เป็นช่องเปิดทางเดียว และไม่มีการแบ่งส่วนต่างๆชัดเจนพบได้ในสัตว์ชนิดใด
ก.
แมลง
ข.
ไฮดรา
ค.
ปลา
ง.
ข้อ 1 และ 2 ถูก
3)
ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
ก.
สร้างเอนไซม์ย่อยอาหาร
ข.
ผลิตน้ำดี
ค.
เก็บสะสมไกลโคเจน
ง.
กำจัดสารพิษ
4)
กิจกรรมใดไม่เกิดขึ้นภายในช่องปาก
ก.
การบดเคี้ยวอาหาร
ข.
การย่อยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
ค.
การดูดซึมสารอาหารเข้าหลอดเลือดฝอยใต้ลิ้น
ง.
การคลุกเคล้าอาหารเข้าด้วยกันโดยน้ำลาย
5)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
เอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมาจากน้ำลายเท่านั้น
ข.
การย่อยโปรตีนเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารเท่านั้น
ค.
การย่อยไขมันเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
ง.
ตับอ่อนสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยอาหารได้ทุกชนิด