รหัสข้อสอบ : HEMA110310
วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น : ม.1
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ระบบประสาท
1)
ระบบประสาทแบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
ก.
2 ส่วน ได้แก่ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
ข.
3 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น ระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย
ค.
1 ส่วน คือ ระบบประสาท
ง.
2 ส่วน ได้แก่ ระบบประสาทส่วนต้น และระบบประสาทส่วนปลาย
2)
ระบบประสาทส่วนกลางประกอบด้วยอวัยวะส่วนใดบ้าง
ก.
สมอง เส้นประสาท
ข.
สมอง ไขสันหลัง
ค.
เส้นเลือด ไขสันหลัง
ง.
สมอง อวัยวะต่างๆ
3)
สมองจะเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เมื่ออายุกี่ปี
ก.
18-30 ปี
ข.
15-20 ปี
ค.
18-20 ปี
ง.
20-22 ปี
4)
อวัยวะที่รับความรู้สึกจากอวัยวะต่างๆไปยังสมอง และรับคำสั่งจากสมองไปยังอวัยวะต่างๆ คืออวัยวะใดต่อไปนี้
ก.
เส้นเลือด
ข.
เส้นประสาท
ค.
กล้ามเนื้อ
ง.
ไขสันหลัง
5)
ระบบประสาทซิมพาเทติกะระบบพาราซิมพาเทติก ทำหน้าที่สัมพันธ์กันในรูปแบบใด
ก.
เปลี่ยนแปลงไปตามกัน
ข.
ตรงข้ามกัน
ค.
ข้อ 1) และ 2) ถูก
ง.
สรุปไม่ได้
6)
น้อยหน่า สงสัยว่าส่วนใดของสมอง ที่ควบคุมการนอนหลับ จะตอบน้อยหน่าได้ว่าอย่างไร
ก.
เซรีบรัม
ข.
เมดัลลา ออบลองกาตา
ค.
สมองส่วนกลาง
ง.
ไฮโพทาลามัส
7)
สมองส่วนกลาง ทำหน้าที่อะไร
ก.
เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการสัมผัส
ข.
กล้ามเนื้อบนผผิวหน้า เช่น การยิ้ม การหลั่งน้ำลาย
ค.
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของร่ากาย เช่น การพูด การเรียนรู้
ง.
ไม่มีข้อถูก
8)
เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง มีอย่างละกี่คู่
ก.
12, 31
ข.
10,10
ค.
15,8
ง.
ไม่มีข้อถูก
9)
พอนส์ อยู่ในสมองส่วนไหน
ก.
ส่วนหน้า
ข.
ส่วนกลาง
ค.
ส่วนท้าย
ง.
ส่วนใต้
10)
ข้อใดคือวิธีการดูแลระบบประสาท
ก.
อาบน้ำทุกวัน
ข.
ถนอมบำรุงส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ค.
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยที่คำนึงถึงสมรรถภาพของตน
ง.
ข้อ 2) และ 3) ถูก