รหัสข้อสอบ : TEPB410301
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้น ป.4
1)
ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์(Computer)?
ก.
เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข.
เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
ค.
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ง.
เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
2)
คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก.
การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข.
การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค.
การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
ง.
ถูกทุกข้อ
3)
ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์(Computer)?
ก.
มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข.
มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ค.
เป็นระบบอนาลอก
ง.
ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
4)
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก.
Analog
ข.
Digital
ค.
Calculate
ง.
Numerical
5)
ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก.
เครื่องมีราคาแพงมาก
ข.
ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ค.
ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ง.
ถูกทุกข้อ
6)
สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์(Computer)?
ก.
ความคิด
ข.
ความจำ
ค.
การควบคุมตนเอง
ง.
การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
7)
ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์(Computer)?
ก.
มีความเร็วสูง
ข.
มีความเชื่อถือได้
ค.
มีความถูกต้องแม่นยำ
ง.
ถูกทุกข้อ
8)
โรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก.
ควบคุมการผลิต
ข.
การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
ค.
การวางแผนการผลิต
ง.
ถูกทุกข้อ
9)
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก.
บริการ ATM
ข.
บริการด้านบัตรเครดิต
ค.
บริการ ณ จุดขาย
ง.
บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
10)
ข้อใดเป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ?
ก.
การฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM
ข.
การจองตั๋วเครื่องบิน
ค.
การจองตั๋วเครื่องบิน
ง.
การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน
11)
Note Book เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด?
ก.
ขนาดตั้งโต๊ะ
ข.
ขนาดสมุดโน๊ต
ค.
ขนาดวางตัก
ง.
ขนาดตั้งโต๊ะ
12)
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ Persornal computer มีชื่ออีกอย่างว่า
ก.
พีซีคอมพิวเตอร์
ข.
โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์
ค.
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ง.
มิืนิคอมพิวเตอร์
13)
ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล?
ก.
Printer
ข.
Monitor
ค.
Mainboard
ง.
Keyboard
14)
ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ก.
Computare
ข.
Electronic
ค.
lnstruction
ง.
Program
15)
โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไขรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด
ก.
โปรแกรม Dos
ข.
โปรแกรม Paint
ค.
โปรแกรม Note Pad
ง.
โปรแกรม Scandisk
16)
Recycle Bin ทำหน้าที่อะไร
ก.
กู้ไฟล์ข้อมูล
ข.
ซ่อมแซมไฟล์
ค.
จัดเรียงไฟล์
ง.
เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกทิ้ง
17)
ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เรียกว่าอะไร?
ก.
ซอฟต์แวร์(Soft ware)
ข.
ฮาร์ดแวร์(Hard ware)
ค.
พีเพิลแวร์(People ware)
ง.
ระเบียบวิธีปฏิบัติ(Data ware)
18)
ข้อใดเป็นฮาร์ดแวร์(Hard ware)หมายถึงอะไร?
ก.
ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ข.
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์
ค.
บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
ง.
ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์
19)
ข้อใดเป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware)?
ก.
Microsoft Word
ข.
Adobe Photoshop
ค.
Monitor
ง.
Windows Firewall
20)
คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร?
ก.
นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น
ข.
ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น
ค.
ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
ง.
ถูกทุกข้อ