รหัสข้อสอบ : THPB410248
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.4
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ภาษาพาที บทที่2
1)
สำนวนใดหมายถึงการประหยัดอดออม
ก.
เก็บหอมรอมริบ
ข.
เก็บเล็กผสมน้อย
ค.
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ง.
ทุกข้อที่กล่าวมา
2)
คำพังเพยใดหมายถึงมีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน
ก.
เงยหน้าอ้าปาก
ข.
น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
ค.
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่
ง.
ตามใจปากมากหนี้
3)
ข้อใดเป็นสุภาษิต
ก.
ต้นเท่าครกใบปรกดิน
ข.
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
ค.
ต้นเท่าแขนใบแล่นเสี้ยว
ง.
ต้นเท่าขาใบวาเดียว
4)
เงินพดด้วงมีใช้เมื่อใด
ก.
สมัยสุโขทัย-อยุธยา
ข.
สมัยสุโขทัย-ธนบุรี
ค.
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ง.
สมัยสุโขทัย-รัตนโกสินทร์
5)
เงินกระดาษสมัยก่อนเรียกว่าอะไร
ก.
หมาย
ข.
เงินแป
ค.
เงินพดด้วง
ง.
ธนบัตร
6)
ธนบัตรเริ่มมีใช้เมื่อใด
ก.
รัชกาลที่1
ข.
รัชกาลที่ 3
ค.
รัชกาลที่ 4
ง.
รัชกาลที่ 5
7)
"ธนบัตร" อ่านว่าอย่างไร
ก.
ทะ-นะ-บัด
ข.
ทน-นะ-บัด
ค.
ทน-บัด
ง.
ผิดทุกข้อ
8)
คำอ่าน สุก-ขะ-นิ-ไส เขียนได้อย่างไร
ก.
สุกนิสัย
ข.
สุขนิสัย
ค.
สุขะนิสัย
ง.
สุขนิไส
9)
คำใดเขียนถูกต้อง
ก.
สังสรร
ข.
สำนวญ
ค.
กตัญญู
ง.
เขียวชะอุ่ม
10)
ข้อใดเขียนผิด
ก.
พุ่มไสว
ข.
ปริศนาคำทาย
ค.
ประสงค์
ง.
กะเชอก้นรั่ว