รหัสข้อสอบ : TEMB010209
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์
1)
การใช้งานคอมพิวเตอร์ในข้อใด อยู่ในขั้นจัดเก็บข้อมูล
ก.
กุ้ง ใช้แป้นพิมพ์ไร้สายพิมพ์รายงาน
ข.
สาว สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค.
ต้อย ใช้เครื่องพิมพ์ฉีดหมึกพิมพ์ภาพสีลงในกระดาษ A4
ง.
น้ำหวาน บันทึกงานวิจัยเชิงปริมาณลงในแผ่น DVD-R
2)
ข้อใด ไม่มี ระบบการทำงานพื้นฐานแบบคอมพิวเตอร์
ก.
เครื่องคิดเลข
ข.
นาฬิการะบบดิจิทัล
ค.
เครื่องฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ
ง.
เครื่องคำนวณร้านสะดวกซื้อ
3)
อุปกรณ์ในข้อใดจัดเป็นอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล
ก.
แป้นพิมพ์, ซีพียู
ข.
แผ่นซีดี, จอภาพ
ค.
สแกนเนอร์, ไมโครโฟน
ง.
เมาส์, แฟลชไดรฟ์
4)
ในการเลือกซื้อแป้นพิมพ์เพื่อการใช้งาน ควรพิจารณาจากสิ่งใด เป็นสำคัญ
ก.
ราคาถูก
ข.
มีความสวยงาม
ค.
มีขนาดเล็กกะทัดรัด
ง.
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน
5)
ข้อใดเป็นการใช้แป้นพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง
ก.
วางแป้นพิมพ์ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ข.
ระมัดระวังมิให้แป้นพิมพ์ได้รับการกระแทก
ค.
ใช้แปรงขนอ่อนนุ่มปัดฝุ่นทำความสะอาดเสมอ
ง.
เมื่อเกิดคราบบนแป้นพิมพ์ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดออกทันที
6)
ถ้าภูผาต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยในการเล่นเกมได้สะดวกกว่าเมาส์ นักเรียนจะแนะนำให้ภูผาซื้ออุปกรณ์ใดแทนเมาส์
ก.
จอยสติ๊ก
ข.
แท่งชี้ควบคุม
ค.
ลูกกลมควบคุม
ง.
ไจโรสโคปิก เมาส์
7)
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดต่อไปนี้จัดเป็นหน่วยรับเข้าและส่งออก
ก.
เมาส์
ข.
ฮาร์ดดิสก์
ค.
จอภาพแบบสัมผัส
ง.
เครื่องบันทึกแผ่นซีดี
8)
อุปกรณ์รับข้อมูลใดที่สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ภาพ
ก.
แป้นพิมพ์
ข.
สแกนเนอร์
ค.
ปากกาสไตลัส
ง.
จอภาพแบบไวต่อการสัมผัส
9)
ห้องสมุดแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาระบบการยืมหนังสือโดยสามารถบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือลงบนบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเขียนด้วยมือ ระบบนี้ควรใช้เทคโนโลยีในข้อใด
ก.
Smart Card
ข.
Fingerprint
ค.
Barcode
ง.
Wi-Fi
10)
กระบวนการในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.
เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์
ข.
โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก
ค.
ค. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (RAM)
ง.
ง. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)
11)
อุปกรณ์ในข้อใดจัดเก็บข้อมูลได้ในระหว่างการทำงานของซีพียูหรือในขณะที่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
ก.
รอม
ข.
แรม
ค.
ฮาร์ดดิสก์
ง.
เทปแม่เหล็ก
12)
อุปกรณ์ชนิดใดใช้เทคโนโลยีจานแสง (Optical Technology)
ก.
เครื่องเล่นเทป
ข.
หน่วยขับซีดีรอม
ค.
หน่วยความจำแบบแฟลช
ง.
อุปกรณ์รับเข้าแบบจอสัมผัส
13)
ปัจจุบันเครื่องรับโทรทัศน์ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีขนาดบางและความคมชัดสูง ซึ่งเลือกใช้จอแสดงภาพชนิดใด
ก.
CRT
ข.
LCD
ค.
LED
ง.
PLASMA
14)
ถ้าต้องการถนอมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติข้อใด
ก.
ใช้เครื่องสำรองไฟ (UPS) และตรวจสอบสภาพฮาร์ดแวร์เป็นประจำ
ข.
รักษาความสะอาดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ และใช้คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย
ค.
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยสายคุณภาพสูง และพักเครื่องโดยการปิดเครื่องเป็นระยะ
ง.
ไม่วางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องที่อุณหภูมิสูงและไม่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์
15)
ข้อใดเป็นการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่ถูกวิธี
ก.
เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีราคาถูก
ข.
เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ที่มีรูปทรงทันสมัย
ค.
เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ตามคำบอกเล่าของเพื่อน
ง.
เลือกซื้อเครื่องพิมพ์ตามลักษณะการใช้งานและมีการรับประกันคุณภาพ
16)
สมชายมีอาชีพเป็นนักสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก เพื่อช่วยในการทำงาน สมชายถือเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด
ก.
ระดับผู้เล่นเกม
ข.
ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิก
ค.
ระดับผู้ใช้งานด้านกราฟิกขั้นสูง
ง.
ระดับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานมือใหม่
17)
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด
ก.
การบันทึกข้อมูลลงแผ่นดีวีดีใช้เทคโนโลยีแบบแม่เหล็ก
ข.
หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขที่ใช้กำกับ Network Interface Card
ค.
หน่วยความจำสำรองเป็นหน่วยความจำที่มีคุณลักษณะแบบ Valatile
ง.
รหัส ASCII และ EBCIDIC เป็นการวางรหัสตัวอักษรที่ใช้ขนาด 8 บิต
18)
ข้อใดเป็นการใช้งานโปรแกรม Google Earth ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
ก.
ใช้โปรแกรม Google Earth ค้นหาภาพถ่าย
ข.
ใช้โปรแกรม Google Earth สำรวจถนนเพื่อการเดินทาง
ค.
ใช้โปรแกรม Google Earth สร้างภาพกราฟิกสามมิติ
ง.
ใช้โปรแกรม Google Earth เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์
19)
ผู้ประกอบอาชีพ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ต้องเชี่ยวชาญความรู้ด้านใดบ้าง จากตัวเลือกต่อไปนี้ ก. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ง. HTML ข. ระบบปฏิบัติการ จ. ระบบฐานข้อมูล ค. เว็บเซิร์ฟเวอร์ ฉ. ภาษาจาวา (Java)
ก.
ข้อ ก. และ ค.
ข.
ข้อ ข. และ จ.
ค.
ข้อ ค. และ ง.
ง.
ข้อ ค. และ จ.
20)
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อน
ก.
ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น
ข.
เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
ค.
ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง.
ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและใช้เครื่องพิมพ์ Inkjet เท่านั้น