รหัสข้อสอบ : TEMB010209
วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์