รหัสข้อสอบ : LAPB010138
วิชา : ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : อักษรภาษาอังกฤษ
1)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 4 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
ก.
D
ข.
b
ค.
d
2)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กของ K คือตัวอะไร
ก.
a
ข.
k
ค.
h
3)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว v และ x คือตัวอะไร
ก.
y
ข.
w
ค.
u
4)
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของ g คือตัวอะไร
ก.
R
ข.
G
ค.
Q
5)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่อยู่ระหว่างตัว k และ m คือตัวอะไร
ก.
L
ข.
f
ค.
l
6)
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 23 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
ก.
W
ข.
Y
ค.
U
7)
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 26 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
ก.
Z
ข.
S
ค.
z
8)
ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ตัวที่ 20 ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร
ก.
I
ข.
T
ค.
t
9)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 18 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
ก.
r
ข.
V
ค.
R
10)
ตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวที่ 10 ในภาษาอังกฤษ คือตัวอะไร
ก.
J
ข.
i
ค.
j