รหัสข้อสอบ : SOPB510130
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 0 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ความเป็นมาของท้องถิ่น