รหัสข้อสอบ : SOPB510130
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.5
จำนวน : 10 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ความเป็นมาของท้องถิ่น
1)
การนำเสนอข้อมูลควรยึดหลักในข้อใด
ก.
นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านที่ดี
ข.
นำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริง
ค.
นำเสนอข้อมูลโดยใช้ความรู้สึกส่วนตัว
ง.
นำเสนอข้อมูลโดยใช้หลักฐานเพียงชิ้นเดียว
2)
การตรวจสอบและตีความข้อมูลในข้อใดถูกต้อง
ก.
ใช้ข้อมูลที่ตนเองชอบมากที่สุด
ข.
เชื่อเฉพาะข้อมูลที่พ่อแม่เล่าให้ฟัง
ค.
เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ง.
เปรียบเทียบข้อมูลกับหลาย ๆ แหล่งข้อมูล
3)
ถ้าต้องการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น ควรปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นตอนแรก
ก.
กำหนดหัวข้อ
ข.
รวบรวมข้อมูลหลักฐาน
ค.
นำเสนอข้อมูล
ง.
ตรวจสอบลักษณะข้อมูล
4)
ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรทั้งหมด
ก.
เครื่องประดับหิน ศิลาจารึก
ข.
สมุดข่อย โบราณสถาน
ค.
ขวานหินขัด ถ้วยชามสังคโลก
ง.
จารึกใบลาน พงศาวดาร
5)
ถ้าต้องการทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นควรรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานในข้อใด
ก.
สอบถามจากเพื่อนข้างบ้าน
ข.
โบราณสถานที่เพิ่งก่อสร้าง
ค.
คำบอกเล่าของผู้สูงอายุในท้องถิ่น
ง.
ภาพถ่ายของตนเองตอนเด็ก
6)
หลักฐานในข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อปราสาทพระวิหาร
ก.
แผนที่
ข.
คำตัดสินของศาลโลก
ค.
แบบสอบถาม
ง.
หนังสือท่องเที่ยวปราสาทพระวิหาร
7)
ข้อใดเป็นหลักในการตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผล
ก.
ตอบคำถามโดยใช้แนวความคิดเห็นของผู้อื่น
ข.
ตอบคำถามโดยยึดหลักฐานที่ทันสมัยเท่านั้น
ค.
ตอบคำถามโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก
ง.
ตอบคำถามโดยรวบรวมจากหลักฐานที่หลากหลาย
8)
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อใดที่เก่าแก่และคงทนมากที่สุด
ก.
จดหมายเหตุ
ข.
ตำนานโบราณ
ค.
หลักศิลาจารึก
ง.
สมุดข่อย
9)
ข้อใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณที่คงทนน้อยที่สุด
ก.
เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม
ข.
สร้อย แหวน กำไล
ค.
ถ้วยชาม โอ่ง ไห
ง.
จอบ เสียม มีด
10)
สถานที่ใดรวบรวมจัดประเภทโบราณวัตถุและนำมาจัดแสดง
ก.
อนุสาวรีย์
ข.
พิพิธภัณฑ์
ค.
วัดวาอาราม
ง.
หอสมุดแห่งชาติ