รหัสข้อสอบ : SOMB010027
วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่9
1)
สถาบันการเงินในข้อใด ที่รัฐให้การสนับสนุนทางด้านการเงินตามนโยบายเพื่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ก.
บริษัทประกันภัย
ข.
ธนาคารพาณิชย์เอกชน
ค.
บริษัทหลักทรัพย์
ง.
บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2)
ธนาคารพาณิชย์ในข้อใด มิใช่ของเอกชนแต่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ
ก.
ธนาคารกรุงเทพฯ
ข.
ธนาคารกรุงไทย
ค.
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ง.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3)
อยากทราบว่า สถาบันการเงินของเอกชนในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารสงเคราะห์ของกระทรวงการคลัง
ก.
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ข.
บริษัทประกันภัย
ค.
บริษัทเอราวัณทรัสต์
ง.
บริษัทหลักทรัพย์
4)
สถาบันการเงินประเภทใด ที่ประชาชนสามารถกู้เงินได้แม้เพียงจำนวนเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบการอันยุ่งยาก แต่ต้องมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าว
ก.
สหกรณ์ออมทรัพย์
ข.
บริษัทเงินทุน
ค.
ธนาคารพาณิชย์
ง.
สถานธนานุเคราะห์
5)
ในกรณี ที่รัฐบาลกำหนดงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินในปีหนึ่งเอาไว้ 120,000 ล้านบาท แต่สามารถหารายได้จากประชาชนในประเทศได้เพียง 100,000 ล้านบาท เราเรียกลัษณะของงบประมาณชนิดนี้ว่าอย่างไร
ก.
งบประมาณขาดดุล
ข.
งบประมาณเกินดุล
ค.
งบประมาณสมดุล
ง.
งบประมาณคล่องตัว
6)
ผู้ที่มีอำนาจยินยอมอนุญาตให้รัฐบาลใช้จ่ายเงินตราตามนโยบายรัฐบาลที่วางไว้ ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี คือข้อใด
ก.
นายกรัฐมนตรี
ข.
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
ค.
รัฐสภา
ง.
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7)
“รายได้รัฐบาล” ส่วนใหญได้มาจากรายได้ประเภทใดมากที่
ก.
รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ
ข.
รายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิต
ค.
รายได้จากรัฐพาณิชย์
ง.
รายได้จากภาษีอากร
8)
ที่เรียกว่า “ภาษีทางอ้อม” มีความสำคัญอย่างไร
ก.
เป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บย้อนหลังจากบริษัทห้างร้านที่หลีกเลี่ยงภาษี
ข.
เป็นภาษีที่ผู้เสียสามารถผลักภาระให้แก่ผู้อื่นได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค.
เป็นภาษีที่ผู้รับสัมปทานจะต้องเสียให้รัฐบาล
ง.
เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
9)
รายได้จากรัฐพาณิชย์ในข้อใด ที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวและล้าหลังของรัฐวิสาหกิจไทย ได้อย่างถูกต้อง
ก.
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ข.
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ค.
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ง.
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
10)
จงพิจารณาดูว่า ในข้อใดที่หมายถึง “รายรับของรัฐบาล”
ก.
ภาษีอากรที่เก็บได้จากราษฏรในแต่ละปี
ข.
การค้าเกินดุลย์ + การเก็บภาษีอากร + เงินกู้
ค.
รายได้จากภาษีอากร + รายได้จากรัฐพาณิชย์ + เงินกู้
ง.
รายได้ของรัฐบาล + เงินคงคลัง +เงินกู้
11)
เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายของงบประมาณปีที่แล้ว ตามหลักเศรษฐศาสตร์ เรียกว่าอย่างไร
ก.
งบประมาณค้างปี
ข.
เงินออม
ค.
งบประมาณเกินดุล
ง.
เงินคงคลัง
12)
ในปีงบประมาณ 2552 รัฐบาลได้กำหนดรายจ่ายด้านใดไว้สูงสุด
ก.
การศึกษา
ข.
การป้องกันประเทศ
ค.
การเศรษฐกิจ
ง.
การสาธารณสุข
13)
ข้อใดเป็นรายจ่ายด้านเศรษฐกิจของงบประมาณรายจ่ายปี 2552 ทั้งหมด
ก.
การคมนาคม-การเกษตร-การพลังงานและเชื้อเพลิง
ข.
การอุตสาหกรรม-การบริการชุมชน-การสังคมสงเคราะห์
ค.
การชำระหนี้เงินกู้-การบริการอนามัยสาธารณสุข-การตำรวจ
ง.
การศาสนา-การบริการสาธารณูปโภค-การสุขาภิบาล
14)
ถ้าพิจารณาถึงงบประมาณรายจ่ายของประเทศปี 2552 งบด้านใดได้น้อยที่สุด
ก.
รายจ่ายด้านการศึกษา
ข.
รายจ่ายด้านการรักษาความสงบภายใน
ค.
รายจ่ายด้านการสาธารณสุข
ง.
รายจ่ายด้านการชำระหนี้เงินกู้
15)
ภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่า “เงินเฟ้อ” หมายถึงใขข้อใดต่อไปนี้
ก.
ภาวะการขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้
ข.
ภาวะการว่างงาน
ค.
ราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
ง.
ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดต่ำลงเรื่อยๆ
16)
สาเหตุที่เกิด “ภาวะเงินเฟ้อ” และส่งผลกระทบการเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศคือในข้อใด
ก.
อำนาจซื้อของประชาชนมีสูงแต่ปริมาณสินค้ามีน้อย
ข.
ต้นทุกการผลิตสินค้าสูงขึ้นทำให้นายทุนต้องเพิ่มราคาสินค้า
ค.
ประชาชนขาดอำนาจในการซื้อและสินค้ามีปริมาณมากเกินไป
ง.
ถูกเฉพาะ ข้อ ก.และ ข.
17)
ในกรณีที่ประเทศไดทยเกิดภาวะเงินเฟ้อระดับปานกลาง คือระดับสินค้าสูงขึ้นกว่าปกติ 5-20 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อประชาชนกลุ่มใดบ้าง
ก.
ข้าราชการที่มีรายได้ต่ำกว่า 2500 บาทต่อเดือน
ข.
กรรมกรผู้ใช้แรงงานเพราะนายทุนจะเลิกจ้าง
ค.
นายทุนผู้ผลิตสินค้าจะลำบากมากเพราะประชาชนไม่มีกำลังซื้อ ทำให้สินค้าขายไม่ออก
ง.
ผู้มีรายได้ประจำจะเดือดร้อนมากที่สุดเพราะสินค้าราคาแพงขึ้นแต่รายได้เท่าเดิม
18)
สิ่งที่เรียกว่า “ภาวะเงินฝืด” คือสภาพเศรษฐกิจของประเทศในข้อใด
ก.
ประชาชนไม่ออมทรัพย์กบธนาคารพาณิชย์
ข.
ระดับราคาสิค้าโดยทั่วๆไปจะลดต่ำลงเรื่อยๆ
ค.
ต้นทุนการผลิตของสินค้าสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ง.
เกิดปัญหาการว่างงาน
19)
กรณีที่เกิดภาวะเงินฝืด ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา และส่งผลกระทบต่อปัญหาใดมากที่สุด
ก.
ทำให้เกิดภาวะขาดดุลย์การค้าตามมา
ข.
นายทุนผูผลิตต้องลดปริมาณการผลิตและเกิดปัญหาการว่างงาน
ค.
ฐานะทางการคลังของประเทศวิกฤตอย่างหนัก
ง.
งบประมาณปิดหีบไม่ลงดต่ำลงเรื่อย ๆ
20)
จงบอกสาเหตุที่ทำให้เกิด “ภาวะเงินฝืด”
ก.
การขาดดุลย์การค้ากับต่างประเทศ
ข.
การขาดแคลนสินค้าบริโภคที่จำเป็น
ค.
ประชาชนมรอำนาจการซื้อต่ำ
ง.
การขยายตัวของการผลิตอุตสาหกรรมมีน้อย