Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 9:34 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุล
ข้องจิต พิรมย์พันธ์นุกุล
รหัสข้อสอบ  : THMA309988
ชื่อข้อสอบ  : 

การอ่านจับใจความ

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 14:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา