Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 4:01 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ตะวันฉาย ชัยวิโรจน์มงคล
ตะวันฉาย  ชัยวิโรจน์มงคล
รหัสข้อสอบ  : SCMA109987
ชื่อข้อสอบ  : 

สมบัติของสารและการจำแนกสาร

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 14:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา