Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 5:53 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : นทีทิพย์ พิงคสถิตย์
นทีทิพย์ พิงคสถิตย์
รหัสข้อสอบ  : SOPB609973
ชื่อข้อสอบ  : 

อาเซียนศึกษา ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 13:48 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา