Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 11:47 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Timer
Timer
รหัสข้อสอบ  : MAPB508767
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิตคิดเร็ว

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 3 ธ.ค. 2555 เวลา 21:00 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา