Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 9:41 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : piyalert
piyalert
รหัสข้อสอบ  : MAPB608401
ชื่อข้อสอบ  : 

ทศนิยม

จำนวนข้อ  : 8 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 1 ต.ค. 2555 เวลา 19:28 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา