Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2557 | 13:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Golf Teacher
Golf Teacher
รหัสข้อสอบ  : SOMA207703
ชื่อข้อสอบ  : 

ทวีปอเมริกาเหนือ

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.2
สร้างเมื่อ  : 30 พ.ค. 2555 เวลา 13:10 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา