Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 13:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : charoporn23
charoporn23
รหัสข้อสอบ  : MAPA107498
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิตคิดเร็ว

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 18 เม.ย. 2555 เวลา 15:17 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา