Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 4:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : little_penpim
little_penpim
รหัสข้อสอบ  : LAPB507316
ชื่อข้อสอบ  : 

Present Simple Tense

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 19 มี.ค. 2555 เวลา 17:49 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา