Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2557 | 0:15 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทีมงานทรูปลูกปัญญา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
รหัสข้อสอบ  : THPB406180
ชื่อข้อสอบ  : 

การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์

จำนวนข้อ  : 6 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 18 ม.ค. 2555 เวลา 12:26 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา