Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 17:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kanchit
kanchit
รหัสข้อสอบ  : TEMB605609
ชื่อข้อสอบ  : 

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม ครูครรชิต ปลายภาค

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้น  : ม.6
สร้างเมื่อ  : 14 ธ.ค. 2554 เวลา 16:22 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา