Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 4:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : natchanon
natchanon
รหัสข้อสอบ  : SOPB603331
ชื่อข้อสอบ  : 

เตรียมสอบเข้า ม. 1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 9 ธ.ค. 2553 เวลา 17:04 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา