Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 4:20 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ครูสุทธนู ดงราษี
ครูสุทธนู  ดงราษี
รหัสข้อสอบ  : ARPB603207
ชื่อข้อสอบ  : 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะพื้นฐาน

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 12 ก.ย. 2553 เวลา 11:09 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา