Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 20:58 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : HEMA003191
ชื่อข้อสอบ  : 

การเลี้ยงลูกฟุตบอล

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น  : มัธยมต้น
สร้างเมื่อ  : 3 ก.ย. 2553 เวลา 15:21 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา