Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 22:25 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Jiraphorn
Jiraphorn
รหัสข้อสอบ  : MAMA303101
ชื่อข้อสอบ  : 

พื้นที่ผิวและปริมาตร

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ม.3
สร้างเมื่อ  : 24 ก.ค. 2553 เวลา 17:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา