Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 1:57 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPB502865
ชื่อข้อสอบ  : 

พระพุทธศาสนา ป.5 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 16 มิ.ย. 2553 เวลา 14:39 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา