Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 8:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPA302777
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่5

จำนวนข้อ  : 19 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 8 มิ.ย. 2553 เวลา 15:55 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา