Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 2:56 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPA302775
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.3 ชุดที่4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.3
สร้างเมื่อ  : 8 มิ.ย. 2553 เวลา 15:39 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา