Log in | วันพุธที่ 23 ก.ค. 2557 | 10:43 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ON_LEE
ON_LEE
รหัสข้อสอบ  : SOPA202743
ชื่อข้อสอบ  : 

ประวัติศาสตร์ ป.2 ชุดที่6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 3 มิ.ย. 2553 เวลา 18:11 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา