Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 19:52 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : icezy
icezy
รหัสข้อสอบ  : SOPA102655
ชื่อข้อสอบ  : 

สังคมศึกษา ชั้น ป.1

จำนวนข้อ  : 3 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 27 พ.ค. 2553 เวลา 21:00 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา