Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 9:42 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : micky
micky
รหัสข้อสอบ  : MAPA102625
ชื่อข้อสอบ  : 

คณิตฯ ป.1 ชุด1

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.1
สร้างเมื่อ  : 16 พ.ค. 2553 เวลา 12:00 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา