Log in | วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 | 12:45 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ลูกผึ้ง
ลูกผึ้ง
รหัสข้อสอบ  : MAMA02603
ชื่อข้อสอบ  : 

วัดความสามารถด้านตัวเลข

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : มัธยมต้น
สร้างเมื่อ  : 12 พ.ค. 2553 เวลา 13:07 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา