Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 3:35 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : fah_dog41
fah_dog41
รหัสข้อสอบ  : THPB02343
ชื่อข้อสอบ  : 

ชนิดของคำ

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ประถมปลาย
สร้างเมื่อ  : 7 เม.ย. 2553 เวลา 19:30 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา