Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 22:31 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : PingPong
PingPong
รหัสข้อสอบ  : SOPA202323
ชื่อข้อสอบ  : 

จริยศึกษา ป.2 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 7 เม.ย. 2553 เวลา 9:47 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา