Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 20:14 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : fah_dog41
fah_dog41
รหัสข้อสอบ  : MAPB602301
ชื่อข้อสอบ  : 

ความน่าจะเป็น

จำนวนข้อ  : 3 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 4 เม.ย. 2553 เวลา 11:19 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา