Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 16:11 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : fah_dog41
fah_dog41
รหัสข้อสอบ  : THPB602299
ชื่อข้อสอบ  : 

หลักภาษา

จำนวนข้อ  : 3 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 4 เม.ย. 2553 เวลา 11:06 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา