Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 17:21 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SOPB602117
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 22 มี.ค. 2553 เวลา 15:17 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา