Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 14:07 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Ticc
Ticc
รหัสข้อสอบ  : SOPB501939
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ป.5 ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 15 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 15 มี.ค. 2553 เวลา 12:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา