Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 17:39 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : ARPB601537
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ป.6

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

ศิลปะ

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 17 ก.พ. 2553 เวลา 14:14 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา