Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ค. 2557 | 7:37 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : MAPB601373
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง เส้นขนาน ป.6

จำนวนข้อ  : 7 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 9 ก.พ. 2553 เวลา 10:21 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา