Log in | วันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 2557 | 16:09 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : SOPB401265
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.4

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ป.4
สร้างเมื่อ  : 26 ม.ค. 2553 เวลา 17:56 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา