Log in | วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2557 | 18:22 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : Noo_Wow
Noo_Wow
รหัสข้อสอบ  : MAPA201247
ชื่อข้อสอบ  : 

เรื่อง การหาร ป.2

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.2
สร้างเมื่อ  : 25 ม.ค. 2553 เวลา 18:05 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา