Log in | วันพุธที่ 30 ก.ค. 2557 | 16:04 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kookaibeing
kookaibeing
รหัสข้อสอบ  : SOMB401219
ชื่อข้อสอบ  : 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.4
สร้างเมื่อ  : 23 ม.ค. 2553 เวลา 23:59 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา