Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 18:36 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : NaT_zAa
NaT_zAa
รหัสข้อสอบ  : THMA101074
ชื่อข้อสอบ  : 

ราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 9 ม.ค. 2553 เวลา 17:13 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา