Log in | วันจันทร์ที่ 28 ก.ค. 2557 | 23:29 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : raisinjan
raisinjan
รหัสข้อสอบ  : MAPB510458
ชื่อข้อสอบ  : 

บทประยุกต์(แบบทดสอบ)

จำนวนข้อ  : 5 ข้อ
วิชา  : 

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น  : ป.5
สร้างเมื่อ  : 1 ก.ย. 2556 เวลา 14:15 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา