Log in | วันเสาร์ที่ 2 ส.ค. 2557 | 5:33 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : !!~@!!~~~# Chai-Phat ✦*⋆ :: ¼ ::
!!~@!!~~~# Chai-Phat ✦*⋆ :: ¼ ::
รหัสข้อสอบ  : SOMA110178
ชื่อข้อสอบ  : 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

จำนวนข้อ  : 7 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : ม.1
สร้างเมื่อ  : 16 ก.ค. 2556 เวลา 11:43 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา