Log in | วันอังคารที่ 22 ก.ค. 2557 | 20:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : kai
kai
รหัสข้อสอบ  : SOMB010013
ชื่อข้อสอบ  : 

แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง ชุดที่1

จำนวนข้อ  : 20 ข้อ
วิชา  : 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น  : มัธยมปลาย
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 16:30 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา