Log in | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | 16:24 น.
  รายละเอียดข้อสอบ
 
ผู้สร้าง  : ทิพวรรณ อิ่นแก้ว
ทิพวรรณ อิ่นแก้ว
รหัสข้อสอบ  : THPB610008
ชื่อข้อสอบ  : 

ภาษาพาที หน่วยที่ 2

จำนวนข้อ  : 10 ข้อ
วิชา  : 

ภาษาไทย

ระดับชั้น  : ป.6
สร้างเมื่อ  : 25 มิ.ย. 2556 เวลา 15:29 น.
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา