Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 0:39 น.
 
 

SHARE

  วัดป่าภูก้อน  
 
 
 

                                                                                  วัดป่าภูก้อน 
                                                                     "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"
 

วัดป่าภูก้อน เกิดจากความดำริของพุทธบริษัทผู้ตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติที่เหลือน้อยลงทุกวัน โดยมุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำลำธาร ตลอดจนสัตว์ป่า และพรรณไม้นานาพันธุ์ เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานไทยคู่กับแผ่นดินไทย พร้อมทั้ง เพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมั่งคง คู่แผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน

การก่อสร้างวัดป่าภูก้อนได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ โดยการริเริ่มของครอบครัวนายโอฬาร และนางปิยวรรณ วีรวรรณ และโดยการเมตตาอนุเคราะห์ให้คำแนะนำปรึกษา ของพระเถราจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระในภูมิภาคอิสานหลายองค์ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของพุทธบริษัทหลายฝ่าย การก่อสร้างได้สำเร็จลุล่วงในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.๒๕๓๙ งบการก่อสร้างรวม ๗๑ ล้านบาท...

วัดป่าภูก้อนเป็นวัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง - น้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่ถูกต้องตามระเบียบกรมการศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์ เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยาน มีเนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับขนานนามว่า "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ" โดยมีท่านพระครูจิตตภาวนาญาณ (ชาลี ถิรธมฺโม) เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ) 
 
ข้อมูลวัด วัดป่าภูก้อนบ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์และโทรสาร :                 (๐๔๒) ๒๘๑ - ๐๔๕ 
ความสำคัญ :                           "พุทธอุทยานมหารุกขปาริชาติ"
สังกัดคณะสงฆ์ :                         ธรรมยุต
เว็บไซต์วัด :                             http://www.watpaphukon.org/

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก www.dhammathai.org